logo DEPROS CONSTRUCTION

Sửa đổi một số thủ tục trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

2020-04-13 15:59:16

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trong đó, công bố kèm theo quyết định này 2 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đó là: đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài; đăng ký tham gia kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ TTHC tại Quyết định số 1837/QĐ-BTC và Quyết định số 2083/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ đã ban hành 1 quyết định công bố bãi bỏ 5 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý công sản. Trên cơ sở đó, công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá 29 nhóm TTHC thuộc lĩnh vực tài chính trong năm 2020 với mục đích hướng tới sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa, công khai, minh bạch TTHC./.

Nguồn: Minh Anh - Thời báo tài chính

Cùng chuyên mục

0919484599